KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Carbon Araç Paylaşım ve Teknolojileri Anonim Şirketi (“Carbon”) ile www.carbonmobility.com adresinde yer alan siteye (“Site”) Kullanıcı (Şirket) olarak kaydolan ve/veya Carbon Mobility Uygulamasını (“Uygulama”) kullanan Kullanıcı (Şirket) _______________________ arasında akdedilmektedir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup; taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşme’nin konusu; Carbon tarafından geliştirilen Site ve Uygulama üzerinden sağlanan bulut tabanlı Platformun (“Platform”) basit lisansının Kullanıcı’ya sağlanması, buna ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site ve/veya Uygulama üzerinden erişilen bulut tabanlı filo yönetimi uygulamasından faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Site’ye ve/veya Uygulama’ya yüklenen verilere ve/veya otomatik entegrasyonlar sonucu girilen verilere (tümü birlikte “İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin olarak Carbon tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 Hesaba ait kullanıcı adı, şifre Uygulama’ya girmeden önce kullanıcı tarafından oluşturulacak ve Uygulama’ya erişim kullanıcı tarafından açılan hesap üzerinden gerçekleştirilecektir.

3.2 Kullanıcı hesabının tüm yönetimi ve kullanımı Kullanıcı tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla Kullanıcı hesabına ait kullanıcı adlarının ve şifrelerinin 3. kişilerle paylaşılması veya bu bilgilerin 3. kişilerin eline geçmesi, bundan doğacak zarar ve ziyan Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Bu şifrenin ve hesabın gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olup Site üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı adı ve şifresinin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Carbon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Carbon’a bildirecektir.

3.3 Kullanıcı, Uygulama’yı ve Site’yi yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de ve Uygulama’da öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır. Kullanıcı oluşturulmasında aracı olduğu hesaplar için de Borçlar Kanunu madde 128 uyarınca garantör sıfatıyla sorumludur. Bunlara ek olarak Carbon’un Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

3.4 Kullanıcı, tarafından Uygulama’nın çeşitli seviyelerde kullanımı için üçüncü kişileri (“Alt Yetkili”) yetkilendirilebilir. Alt Yetkili’nın yetki sınırları Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Alt Yetkili’nin Uygulama’yı kullanması sırasında gerçekleştireceği tüm iş ve işlemlerden sorumlu olacaktır. Alt Yetkili‘nin Uygulama’ya erişim denetimi Kullanıcı’da olacaktır. İşbu kapsamda Kullanıcı Uygulama’ya Alt Yetkili’nin erişim seviyesini bir nedene bağlı olmaksızın değiştirme veya erişimini iptal etme yetkisini haizdir. Kullanıcı ve Alt Yetkili arasında Uygulama’ya erişime ilişkin olarak bir uyuşmazlık çıkması halinde Alt Yetkili ‘nin Uygulama veya İçerik’e erişimi ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir. Carbon kullanıcının uygulamayı güvenli kullanabilmesi için gerekli gördüğü durumlarda yetkilerine müdahale ederek, kısıtlama, düzenleme yada kaldırma yetkisine sahiptir.

3.5 Kullanıcı hesabının tüm yönetimi ve kullanımı Kullanıcı tarafından yapıldığı için İçerikler ile Site ve Uygulama’nın kullanımından ve fikri mülkiyet ihlalleri, içerik, Uygulama ve Site’nin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) sorumlu olduğunu ve bunlardan Carbon’un sorumlu olmadığını kabul eder.

3.6 Carbon, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı ve doğrudan ve dolaylı zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak Carbon, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder. Carbon’un işbu Sözleşme kapsamındaki sorumluluğu her halükarda ilgili zararın doğduğu tarihe kadar Kullanıcı tarafından işbu Sözleşme’ye konu hizmetler kapsamında ödenmiş olan tutarla sınırlı olacaktır.

3.7Kullanıcı, Platform’un ağ güvenliğini ve genel güvenliğini tehlikeye sokacak veyahut tehdit oluşturabilecek işlem ve uygulamalar yapmayacak kendi erişim izinleri dışında başka alanlara ulaşmayacak, hiçbir şekilde bu Platform üzerinden kendisinin hak sahibi olmadığı verilere erişmeye çalışmayacak ve Sözleşme konusu yazılımı sadece Sözleşmede tanımlanan çerçevede kullanacaktır. Diğer taraftan yazılımın kaynak kodunu kopyalamayacak, uyarlamayacak, çoğaltmayacak ve tersine mühendislik işlemi yaparak kaynak koduna erişmeyecektir.

3.8 Kullanıcı’nın Site’yi ve Uygulama’yı kullanırken yüklediği ve/veya üçüncü parti şirketlerle yapılan entegrasyon ile otomatik yüklenen içeriklerden Carbon sorumlu olmayacaktır. İçerikler doğrudan Kullanıcı tarafından yüklendiği veya otomatik entegrasyon olacağı için içeriklerle ilgili tüm sorumluluk münhasıran ve sadece Kullanıcı’ya yada entegre içerik sağlayıcısına aittir. Carbon finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak Kullanıcı tarafından yüklenen ve/veya entegrasyonlar sonucu elde edilen İçerik’i Uygulama’dan ve sistemlerinden silme yetkisini haizdir. Kullanıcı, Carbon’un kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

3.9 Kullanıcının talebi ile Kullanıcının kullandığı sistemler ile Carbon’un kabulü ile üçüncü parti bir şirket ile bir entegrasyon sağlanır ise entegrasyonu yapılmış olan bir yazılımın veya uygulamanın teknoloji değişiklikleri yazılımın içindeki kusurlar ve/veya entegrasyonu yapılan yazılımdan kaynaklı herhangi bir nedenle veri akışının sağlanamaması halinde Carbon sorumlu olmayacaktır. Bu entegrasyonun yapılması bir fikri hak devri gerektiriyor ise hak sahiplerinden FSEK’e uygun şekilde onayların alınması Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup Carbon bu onaylar alınmadıkça entegrasyonu tamamlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

3.9 Site kapsamındaki Uygulama, yazılım ve sair içerikler yalnızca portal üzerinden sunulmakta olup, bu kapsamda Carbon’un Uygulama, yazılım ve içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcı, Carbon’un İçerik ve diğer Kullanıcı verilerinin birbiriyle ilişkisine dair herhangi bir taahhüdü yoktur. Carbon, Site’nin veya Uygulama’nın sürekli erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte, Carbon Site’nin ve/veya Uygulama’nın kullanımı sırasında meydana gelen aksama ve hatalara veya Site’ye veya Uygulama’ya erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Carbon, söz konusu durumlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.10 Kullanıcı, kendisine Carbon tarafından yapılacak hizmet yenileme duyuruları dahil olmak üzere, her türlü bildirim için kayıt olurken bildirdiği iletişim bilgileri dahil (e-posta, cep telefonu, telefon, faks vb.) kullanacağını kabul eder. İletişim bilgilerinin geçerli olması, alınan hizmetlerle ilgili yetkili bir kişiye ait olması ve güncel tutulması konusundaki ve bunlarla sınırlı olmaksızın Carbon’a iletilen tüm bilgilerin doğru, eksiksiz olması konusundaki tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Carbon’a Kullanıcı tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı Kullanıcı, Carbon’dan hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

3.11 Site üzerinden sağlanan iletişim araçları olması halinde bunlar sadece işbu sözleşme kapsamındaki iletişim amacıyla kullanılacaktır. Carbon’un iletişimin içeriğini denetleme yükümlülüğü yoktur ancak bu denetimi yapıp gerekli görmesi halinde içerik kaldırma hakkı vardır. Tüm Taraflar 5651 sayılı Kanun kapsamında Carbon’un ayrıca ve gerekli olması halinde herhangi bir içeriği kaldırabileceğini kabul ederler.

3.12 Kullanıcı, Carbon’un başka internet sitelerine link vermesi halinde Carbon’un verilen linkler ve linki verilen internet sitesi içeriklerinden sorumlu olmadığını kabul eder.

3.13 Carbon, Kullanıcı’nın (i) Platform’u yanlış kullanması dahil her türlü kullanım hatası ve kusurundan ve de yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak zararlardan, (ii) Kullanıcı’ya ait Tüm donanım, sistem yazılımı ve ağ ilişkili işlevden bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan, (iii) eski verilerin doğruluk ve içerik analizinden (iv) iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından (v) voltaj dalgalanmalarından, elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak sorunlardan (vi) data kaybından sorumlu değildir.

3.14 Platform’un üzerinde çalışacağı ve verilerin depolanacağı, yayınların yapılacağı her türlü bilgilerin ve içeriklerin saklanması için Carbon bulut hizmeti kullanabilir. Carbon, veri kaybını önlemek için gerekli politika ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Carbon, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.

3.15 Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde ve/veya Site’de belirtilecektir.

3.16 Kullanıcının girdiği verilerin otomatik olarak kopyalanması, yedeklenmesi, analiz edilmesi, sınıflandırılması, raporlanması gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Carbon’un yetkisi bulunmaktadır. Bulut Hizmetinin yurt dışından alınması durumunda kişisel veriler bakımından veri sahiplerinin verilerinin yurt dışında tutulması için alınması gereken onayların alınmasında ve bilgilendirmelerin yapılmasından münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.

3.17 Carbon kendi inisiyatifinde ek fonksiyonlar ilave ederek yazılımın yeni ek modüllerinin belirleyeceği ücret karşılığında Kullanıcı’ya sunabilir. Platform’un yeni versiyonunu satın alma kararı münhasıran Kullanıcı’nın takdirindedir.

4. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

4.1. Basit Ruhsat: Sözleşme kapsamında Carbon tarafından Kullanıcı’ya sağlanan Platform kullanma lisansı FSEK’nun 56. maddesi bakımından “basit ruhsat”tır Kullanıcı’ya verilen Platform kullanma lisansı Kullanıcı tarafından Sözleşme hüküm ve şartları çerçevesinde kullanılacak ve Carbon’un FSEK’ndan ve sair mevzuattan doğan hakları hiçbir şekilde sınırlanmayacaktır.

4.2. Platform’un yazılımının, FSEK’ndan kaynaklanan mali hakları Carbon’a ait olup, bu kapsamda çoğaltma, umuma iletim, yayma, temsil hakları ile manevi hakları kullanma yetkisi, FSEK ve ilgili sair mevzuat gereğince koruma altındadır. Kullanıcı’nın yazılım kodları, Platform’un kaynak kodları üzerinde “işleme hakkı” yoktur. Herhangi bir şekilde yapılan tüm işlemeler üzerinde Kullanıcı sadece Sözleşme kapsamında düzenlenen basit lisansı talep edebilir. Kullanıcı bunun dışında herhangi bir başka hak talebinde bulunma hakkı olmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.3. Kaynak Kodu: Kullanıcı, Carbon’un ön izni olmaksızın sözleşme konusu servis kapsamında sunulan yazılım kaynak kodları, Platform’un kaynak kodlarını kopyalayamaz, değiştiremez, ortak proje amacı dışında hiçbir suretle kullanamaz, parçalara ayıramaz, sırasını bozamaz ve sair surette yararlanamaz

4.4. Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya sağlanacak Platform için kullanılacak Carbon tarafından gerçekleştirilen; her nevi teknik çalışma, akış ve tasarımlar vb. tüm görsel öğelere ait tüm haklar Carbon’a aittir ve basit ruhsat ile Kullanıcı’nın kullanımına sunulmaktadır.

5. ÜCRETLENDİRME VE MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1 Kullanıcı, Uygulama ücretlerinin ve ücret ödeme yöntemleri ile sürelerinin Site’de ilan edildiği ve Site’de belirtilen şekliyle bunları kabul ettiğini beyan eder. Şüpheye mahal vermemek adına Kullanıcı tarafından Carbon’a yapılan ödeme tam ve eksiksiz ifa edildiğinde Kullanıcı Uygulama’yı kullanabilecektir.

5.2 Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilen deneme süresi boyunca herhangi bir ücret ödemeden kullanma hakkını haizdir. Kullanıcı’nın ücretli üyeliği deneme süresinin sona ermesiyle başlayacak olup, ücret ve diğer detaylar belirlenecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak ve Carbon’un onaylaması ile üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Carbon tarafından aksi öngörülmedikçe ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Şüpheye mahal vermemek adına Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

5.3. Kullanım ücretlerine ilişkin fatura Carbon tarafından üyelik döneminin başlangıcında Kullanıcı tarafından Carbon’a bildirilen iletişim adresine gönderilecektir. Ücretler fatura tarihini takip eden 14 (on dört) gün içinde ödenecek ve muaccel hale gelecektir. Kullanıcı ayrıca ilgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden sorumludur.

5.4. Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgileri, Carbon veya Carbon tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için saklanabilecektir.

6.GİZLİLİK

Gizliliğe ilişkin hususlar Carbon’un www.carbonmobility.com adresinde yer alan Gizlilik Politikası Taraflar açısından bağlayıcı olacaktır.

7. KVKK VE DATA SAHİPLİĞİ

Kişisel verilerin korunması hakkındaki hususlar Carbon’un www.carbonmobility.com adresinde yer alan Kişisel Veri Aydınlatma Metni ve Onay Metni Taraflar açısından bağlayıcı olacaktır.

8. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SÜRESİ

İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Sözleşmenin süresi tercih edilen paketin kullanım süresi kadardır. Paket süresinin dolmasına 15 (onbeş) gün kala taraflardan herhangi biri tarafından fesih bildirilmediği takdirde sözleşme kendiliğinden son paket süresi boyunca otomatik olarak yenilenecektir. Seçilen Paket için uygulanan fiyat tarifesinin değişmesi halinde yenilenen paket yeni tarife üzerinden devam edecektir.

9. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

9.1. Taraflardan herhangi biri, diğer tarafça 1 (bir) hafta önceden yapacağı yazılı bir bildirimle işbu Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

9.2. Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile birlikte Kullanıcı, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Site ve Uygulama’yı kullanamayacaktır. Ön ödemeli üyeliklerin feshi halinde Kullanıcı’ya para iadesi yapılmaz.

9.3. Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen ve Carbon’a ödenmesi gereken tüm ödemeleri, kısmen veya tamamen ödememesi veya zamanında ödememesi veya Sözleşme kapsamında herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, Carbon Sözleşme’yi tüm hak ve alacakları saklı kalmak suretiyle tek taraflı olarak derhal fesih edebilir. Kullanıcı’nın hesabının 3 (üç) ay boyunca pasif olması yani Uygulama’ya Kullanıcı veya Alt Kullanıcılar tarafından giriş yapılmaması halinde Carbon işbu Sözleşme’yi feshedebilecektir.

9.4. Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Sözleşme ve paket kapsamındaki tüm ücretlerin taahhüt edilen dönemler için ödenmeyen kısmı ve Sözleşme süresi boyunca ödenmesi taahhüt edilen kısmı otomatik olarak muaccel olacak ve Sözleşme’nin feshini takiben 14 gün içinde Carbon’a ödenecektir.

9.5. Carbon, Sözleşme herhangi bir sebeple feshedildiğinde ve yasal bir erişim engelleme durumu mevcut olmadığı sürece İçerik’e 6 (altı) ay boyunca salt okunur erişim sağlama hakkını haizdir.

9.6. Carbon, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe İçerik’i veri tabanlarında saklama hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın üyelik döneminin veya işbu Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 6 (altı) ay içinde Kullanıcı İçerik’i ücret ödemeksizin alabilecektir. Carbon, bu sürenin sona ermesinden sonra iletilen söz konusu talepler için ücret talep edebilecektir.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. Mücbir Sebep: Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler, kısmi veya genel savaş, kısmi veya genel grev, lokavt ve toplumsal olaylar ve bunun gibi Taraflarca önceden tahmin edilmesi ve engellenmesi mümkün olmayan sebeplerden (“Mücbir Sebep”) dolayı Sözleşme’de belirtilen yükümlüklerin kısmen veya tamamen ifa edilememesi halinde Sözleşme’de öngörülen süreler ifayı engelleyen koşullar ortadan kalkıncaya kadar uzatılmış sayılacaktır. Mücbir Sebep’in neden olduğu gecikmenin 1 (bir) aydan fazla devam etmesi halinde, Taraflar’dan her biri başkaca bir ihbara gerek olmaksızın Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacaktır. Deprem, yangın, sel ve genel savaş sebepleri hariç olmak üzere ödeme yükümlülükleri aksatılmaz. Sözleşme’nin mücbir sebep nedeniyle Carbon tarafından fesih edilmesi halinde Kullanıcı Carbon’dan herhangi bir tazminat talep etmeyecektir.

10.2. Devir Yasağı: Kullanıcı Carbon’un yazılı ön izni olmaksızın Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye kısmen veya tamamen devredemez.

10.3. Sözleşmede Değişiklik: Carbon’un sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme hakkı vardır. Yapılan değişikliğe on gün içerisinde Kullanıcı tarafından itiraz edilmediği sürece Kullanıcı yapılan değişiklik ile bağlı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Değişikliğin kabul edilmemesi halinde Carbon Sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.

10.4. Tebligat: TTK madde 18/3 veya TTK’nın tebligatla ilgili emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kullanıcı ile kayıt olurken bildirdikleri e-mail vasıtasıyla veya Site’de yer alan genel bilgilendirme aracılığıyla iletişim kurulacaktır. E-mail ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-mail adresini güncel tutmak ve Site’yi ve Uygulama’yı bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Yukarıda verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu değişikliğin ortaya çıkmasından itibaren 10 (on) İş Günü içerisinde ilgili Tarafça işbu Maddede belirtilen şekilde diğer Taraf’a ihbar edilmediği takdirde bilinen son adrese teslim edilen veya gönderilen tüm ihbarlar geçerli ve bağlayıcı olacak ve uygun şekilde yapılmış sayılacaktır.

10.5. Uyuşmazlık Çözümü: İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Bu Sözleşme’den kaynaklanan veya bu Sözleşme ile bağlantılı her türlü ihtilaf İstanbul Çağlayan Mahkemeleri tarafından çözümlenecektir.

10.6. Feragat: Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

Teknolojiyi Şimdi Kullanın

14 Günlük Ücretsiz Kullanın

Diğer
  • Müşteriler
  • Uygulamalar
  • Destek Merkezi
  • Kullanım Kılavuzu
  • Sıkça Sorulan Sorular
  • Api
Carbon Hakkında
Güvenlik